Ngày 17/9, Bộ Tài chính đã có thông tin về nguồn Dự phòng ngân sách Trung ương cho công tác phòng chống dịch bệnh...

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết...

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc tăng...

Các chuyên gia đánh giá, ngân sách hầu như không có nguồn để trả nợ mà phải đảo nợ, tức là đi vay để trả. Bội...

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát các nội dung còn vướng mắc, bất...